I. RODO

 1. Studio ABM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wystawowej 1, KRS nr 0000189025, adres e-mail: abm@studioabm.com.pl (dalej ABM) przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym osób trzecich działających poprzez opiekunów prawnych (komunikujących się na stronie internetowej ABM pod adresem www.studioabm.com.pl , dalej Strona Internetowa lub Serwis, poprzez formularz kontaktowy, pocztę elektroniczną albo korzystając z Konta lub zakładając je) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) jako Administrator Danych Osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kinga Stasina.
 2. Podczas wpisywania danych osobowych w formularzu kontaktowym w celu komunikacji z ABM, albo wysyłania danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez ABM adres e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie komunikacji ABM z Użytkownikiem. Zakres podawanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, adres zamieszkania/siedziby, telefon kontaktowy.
 3. ABM będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

  a) dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym informowania o dostępnych treściach i usługach. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (akceptacja Regulaminu).

  b) wysyłania bezpłatnego newslettera i innych wiadomości z informacjami dotyczącymi ABM. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika na otrzymywanie korespondencji od ABM).

  c) realizacji obowiązków prawnych ABM, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych ABM).

  d) zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Strony Internetowej, oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu ABM tj. zapewnienie działania Strony Internetowej oraz wysokiej jakości usług).

  e) dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, ABM może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu ABM tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń)

  f) obsługi pytań Użytkowników i innych osób korzystających ze Strony Internetowej w celu rozpatrywania skarg i reklamacji Użytkowników związanych z jej działalnością, kontaktowania się z Użytkownikiem lub osobą trzecią korzystającą ze Strony Internetowej oraz w celu podjęcia stosownych działań wyjaśniających lub naprawczych. Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania, art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. w przypadku rozpatrywania reklamacji w związku z zawartą umową na usługę) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu ABM tj. zapewnienie działania Strony Internetowej oraz wysokiej jakości usług).
 4. ABM może udostępniać dane osobowe Użytkowników lub osób na rzecz i w imieniu których działają, na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników, a także na żądanie Użytkowników lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez ABM.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla świadczenia Usług. Każdemu Użytkownikowi przysługują prawa, o których mowa w pkt. 7,8,9 niniejszej Polityki Prywatności.
 6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę, uprawniony jest otrzymywać drogą elektroniczną na podany w zakładce Newsletter adres e-mail informacje handlowe dotyczące usług własnych ABM. Zgody te są dobrowolne i mogą być w każdym czasie cofnięte, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail: iod@studioabm.com.pl
 7. Inne dane osobowe Użytkownika, które nie są niezbędne do realizacji usług świadczonych przez ABM na rzecz Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą.
 8. ABM zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zapisami RODO, w tym prawo realizacji uprawnień, o których mowa w art. 15-21 RODO tj. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych i ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z praw, o których mowa w niniejszym punkcie należy skontaktować się z ABM lub Inspektorem Ochrony Danych ABM za pośrednictwem adresu e-mail: iod@studioabm.com.pl.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego, w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 10. ABM informuje, że korzysta z podwykonawców (współpracujące firmy świadczące usługi castingowe, informatyczne oraz obsługę księgową, kadrową i prawną), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i są profilowane.
 13. ABM przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez ABM roszczeń w stosunku do Użytkowników. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

II. COOKIES – CIASTECZKA

ISTOTA

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi. W szczególności są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i służą do korzystania ze stron internetowych serwisu. Zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikatowy numer. Z plików cookies korzysta także Strona Internetowa, która jest dostępna pod adresem www.studioabm.com.pl

CELE

Cookies służą lepszemu dostosowaniu zawartości stron internetowych serwisu do preferencji jego użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, która dostosowana jest do jego indywidualnych potrzeb.

Cookies służą celom statystycznym. Poprzez statystyki cookies pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które umieszczone są zazwyczaj w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

RODZAJE

W ramach Strony Internetowej stosujemy pliki cookies:

 • sesyjne, to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej, lub wyłączenia przeglądarki,
 • stałe, te pliki przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
 • funkcjonalne, te pliki umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.
 • niezbędne, te pliki umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania, wydajnościowe, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.

JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA COOKIES?

Przeglądarki zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te można zmienić w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę www.studioabm.com.pl