OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ (REGULAMIN)

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulacja określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej prowadzonej przez jej właściciela i administratora, Studio ABM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS nr 0000189025 (dalej ABM) pod adresem: ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław (dalej Strona Internetowa lub Serwis). Będzie ona zwana dalej Regulaminem.
 2. Każdy Użytkownik, w tym osoba działająca poprzez opiekuna prawnego (osoba komunikująca się na Stronie Internetowej poprzez formularz kontaktowy, pocztę elektroniczna albo korzystająca z Konta, mająca dostęp do niej lub zakładająca je) z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony Internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na Stronie Internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi i podlegają ochronie prawnej.
 4. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości Strony Internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu Strony Internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 5. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania i korzystania ze Strony Internetowej można zgłaszać na następujący adres email: abm@studioabm.com.pl.

II. DEFINICJE

 1. Prawo Właściwe – dla celu wykładni i realizowania zapisów Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach Strony Internetowej, w tym za pośrednictwem opiekuna prawnego;
 3. Rejestracja – proces dodania do bazy danych Strony Internetowej informacji dobrowolnie podanych przez Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, adresu e-mail, nr telefonu, miejsca zamieszkania, daty urodzenia, skutkujący utworzeniem Konta, chronionego hasłem.
 4. Konto, Profil – integralna część i podstawowa funkcja Serwisu polegająca na stworzeniu przez ABM dla Użytkownika, po udanym procesie Rejestracji i dodaniu do bazy, dotyczących go Materiałów, Treści i Danych, a także zarządzania nimi, celem prezentowania osobom trzecim, w szczególności producentom i reżyserom oraz reżyserom castingu, mającym dostęp do Konta (Profilu). Wszelkie elementy zamieszczone w obrębie Profilu ABM zamieszcza samodzielnie i w oparciu o udzieloną odrębnie zgodę Użytkownika.
 5. Usługa – każde świadczenie wykonywane przez Serwis na rzecz Użytkownika w ramach jego uczestnictwa, w szczególności związane z udostępnianiem dotyczących jego lub innych Użytkowników Danych, Materiałów i Treści.
 6. Materiały, Treści – wszelkie treści multimedialne oraz informacje, w szczególności fotografie, filmy video, nagrania audio, opisy.
 7. Dane – dane osobowe, informacje, takie jak adres email, dane personalne podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji i podczas dalszego korzystania z Serwisu, a także dane gromadzone automatycznie przez oprogramowanie serwisu (np. adres IP).
 8. Warunki – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych Warunków (Regulaminu), zasad Polityki Prywatności, w tym plików cookies, oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na Stronie Internetowej.
 9. Właściciel, Administrator (danych osobowych) – podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, tj. Studio ABM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, KRS nr 0000189025 (dalej ABM) pod adresem: ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław.

III. ZAKRES

 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości Strony Internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi Warunkami.
 2. Zawartość i dane publikowane na Stronie Internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

IV. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA (ADMINISTRATORA)

 1. Właścicielowi przysługuje prawo do:

  a) gromadzenia i przetwarzania Danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji i w ciągu dalszego używania Serwisu, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu. Właściciel zobowiązuje się do nieudostępniania Danych, Materiałów i Treści żadnych innym podmiotom ani osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie, z którymi zawarta została (zostanie) stosowna umowa (np. producentów, reżyserów, reżyserów castingu) oraz podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego i międzynarodowego (np. Policja).

  b) dokonania cesji, w części lub całości, własności Serwisu, bądź wszelkich lub poszczególnych praw i obowiązków związanych z prowadzeniem i administrowaniem Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika

  c) zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części Regulaminu w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Aktualna treść Regulaminu zamieszczona zostanie pod niniejszym adresem internetowym. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na wszelkie warunki i postanowienia zawarte w nowym tekście. W gestii Użytkownika leży sprawdzanie czy w Regulaminie nie zaszły zmiany oraz zapoznanie się z nimi.

  d) odmowy Rejestracji i/lub publikacji oraz dostępu do części lub całości Usług przez Użytkownika

  e) czasowego lub trwałego zablokowania Konta Użytkownika; trwałego usunięcia Konta Użytkownika bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.

  f) czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Materiałów, Treści oraz Danych lub trwałego usunięcia tychże bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.

  g) czasowej lub trwałej odmowy Rejestracji oraz dostępu do części lub całości Usług z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.

  h) czasowego lub trwałego zawieszenia działania Serwisu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych, przeprowadzania konserwacji uniemożliwiających stałe lub czasowe korzystanie z Usług bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkownika. Administrator dołoży wszelkich starań aby przerwa w działaniu Serwisu w takich sytuacjach była jak najkrótsza.
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) autentyczność, rzetelność oraz prawdziwość Danych, Materiałów i Treści uzyskanych od Użytkownika, celem ich umieszczenia na jego Profilu,

  b) utratę zgromadzonych Danych, Materiałów i Treści Użytkownika, w przypadku awarii sprzętowych, sieci lub na skutek działania osób trzecich.
 2. Właściciel zapewnia iż dołoży wszelkich starań, aby Dane Użytkownika były strzeżone właściwie, tj. w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i innymi rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 3. Właściciel nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych określonych rezultatów wynikających z korzystania z Serwisu i świadczonych na rzecz Użytkownika Usług.
 4. Właściciel nie twierdzi i nie gwarantuje że Materiały i Treści na stronie są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów oraz że Serwis lub jego serwery lub aplikacje są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

V. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza że:

  a) zapoznał się z, zrozumiał i w pełni zaakceptował wszystkie postanowienia Regulaminu. Dalsze korzystanie z Serwisu wraz ze wszelkimi materiałami i treściami dostępnymi na Stronie Internetowej oznacza akceptację aktualnej treści Regulaminu;

  b) przeczytał, zrozumiał i w pełni zaakceptował Politykę Prywatności Serwisu;

  c) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela/Administratora;

  d) wszystkie podane Dane zostały/będą przekazane dobrowolnie, samodzielnie, jako autentyczne i zgodne z prawdą oraz z obowiązującym polskim i międzynarodowym prawem;

  e) ponosi pełną odpowiedzialność za każdy rodzaj aktywności jaki ma miejsce na Koncie i zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa zapobiegających dostępowi do Konta innym osobom, w tym niepodawania hasła dostępu do Konta. Każde naruszenie bezpieczeństwa lub nieautoryzowane użycie Konta musi zostać natychmiast zgłoszone Administratorowi.

  f) pobierając lub w jakikolwiek inny sposób zdobywając Treści, Materiały, Dane, oprogramowanie z lub poprzez Serwis, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia urządzeń przenośnych lub systemów komputerowych, utraty danych lub inne szkody wynikające z ich użycia;

  g) posiada wszelkie wymagane majątkowe prawa autorskie do Materiałów, Treści oraz prezentowanych wizerunków;

  h) wyraża zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie Danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji i w ciągu dalszego używania Serwisu; gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie Materiałów i Treści nieodpłatnie i bezterminowo.

VI. BLOKADA LUB USUNIĘCIE KONTA

 1. Administrator może zablokować Konto Użytkownika, czasowo lub trwale, bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika. Informacja o nałożeniu blokady na Konto wyświetlana jest Użytkownikowi po zalogowaniu w Serwisie. Okres blokady ustalany jest indywidualnie przez Administratora. Zniesienie blokady następuje automatycznie po upłynięciu ustalonego wcześniej terminu, może też nastąpić wcześniej, pod warunkiem zobowiązania się Użytkownika do zaprzestania działań sprzecznych z Regulaminem i dalszego jego przestrzegania. W okresie nałożonej blokady Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia przez Serwis części Usług, zarówno podstawowych jak i płatnych.
 2. Administrator może również trwale usunąć Konto Użytkownika. Skutkuje to zaprzestaniem świadczenia Usług. Konsekwencją trwałego usunięcia Konta może być, lecz nie musi, odmowa kolejnej Rejestracji i/lub publikacji Materiałów i Danych oraz dostępu do części lub całości Usług przez Użytkownika.

VII. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona Internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, oraz drukować, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej Strony Internetowej, pod warunkiem, że:

  a) treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;

  b) każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane
  dotyczące autora treści.
 3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część Strony Internetowej.
 4. Użytkownik może korzystać ze Strony Internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

VIII. COOKIES

Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: “cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowe (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, RODO.

IX. PLUGIN FACEBOOKA

 1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego Facebook.
 2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
 3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
 4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Także w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
 5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące przeglądania Strony Internetowej, wskazanym jest aby Użytkownik wylogował się wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

X. LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej Stronie Internetowej, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
 2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

XI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I OCHRONA DANYCH

 1. Strona Internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej (zwane dalej Znakami), stanowią znaki towarowe Właściciela.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków, osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.
 4. Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

XII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Strona Internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 2. Strona Internetowa nie zapewnia żadnej, wyraźnej lub dorozumianej, przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 3. Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę Danych.
 4. Strona Internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie Internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Strona Internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
 6. Pomimo podejmowania przez Właściciela najwyższych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności Serwisu, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 7. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XIII. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część Regulaminu pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel.

XIV. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.

XV. PODSTAWA PRAWNA

 1. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu stosuje się odpowiednio następujące ustawy:

  a) ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);

  b) ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);

  c) ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);

  d) ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.)

  e) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.